szótár

A szleng szótár bővítésére a legjobb hely egy fórum. Légy te is szerkesztő!

Moderátor: Adél

Avatar
Trilox
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 3051
Csatlakozott: 2006.02.13. 23:09
Kapcsolat:

szótár

HozzászólásSzerző: Trilox » 2006.08.25. 11:49

Magyar (1796)-magyar (2006)

accuratlo, accurátio – gondosság, pontosság

ad marginem – lapszélre, margóra

aer, áer – levegő

aerarialis – kincstári

aer fixus – szén-dioxid

agrikultúra – földművelés

akcia – részvény

akcionárius – részvényes

alház – földszintes ház

alkalmatosság – berendezés; jármű

alkhattak – alkudhattak

allé – fasorral szegélyezett egyenes út

allodiális – alódiumhoz tartozó

allódium – hűbéri szolgáltatástól mentes szabad birtok

állókép – szobor

malgamatio, amalgamátio – a fémek higany által történő kivonása az ércekből

antimonium – antimon: vegyi elem, ötvözőanyag

apellál – fellebbez

apelláta – fellebbezés

archívum – levéltár

árenda – bér, haszonbér

árendátor – bérlő, haszonbérlő

argumentum – bizonyíték

armális – nemesi levél

artikulus, ártikulus – törvénycikk; árucikk

asszesszor – ülnök; táblabíró

atyafiság – itt: rokonság, egyneműség

auditórium – előadóterem

augustiniánus – Ágoston-rendi szerzetes, a Szent Ágostonról elnevezett rend tagja

autoritás – tekintély

azilum – menedék, oltalom

baldachinum – díszmennyezet

banalis, bánális – báni

bandérium, bándérium – hűbérurak saját hadserege

bánus – bán, (végvidéki) kormányzó

bataillon – zászlóalj

bátorság – biztonság

bátorságos – biztonságos

bátortalan – nem biztonságos, veszélyes

bátortalanság – a biztonság hiánya

battéria – ágyúüteg

benefícium – javadalom, haszonélvezet

bésikámlik – becsúszik, beesik

bilanz – mérleg

blok(k)ház – erődített őrház

borona – szálfa, gerenda, épületfa

borvíz – ásványvíz, savanyúvíz

büdöskő – kén, kénkő

camergrafiatus – kamaragrófság

cantonirozó – beszállásolt

capitalis, capitális – tőke(pénz)

carnus – lásd crainer

carthophylaceum – káptalani, kancelláriai iratok gyűjteménye

castellanus – várnagy

cathedrale, cathedrále templom – székesegyház

cathedrális eklésia – székesegyház

cementvíz, cémentvíz – rézbányákban összegyűlt, oldott rézgálicot tartalmazó víz

cenzus – pénzadó

cibórium – áldoztató (ostyatartó) kehely

cinobrium – cinóber: narancsvörös, higanyt tartalmazó érc

cinterem – temetőkert

cirkulál – forgalomban van

ciszterna – vízgyűjtő medence

civico provinciálé – magistrato civico-provinciale: városi-vidéki hatóság

civilis – polgári

collatio – adománylevél

collecta – adomány, alamizsna

colonicalis – jobbágyi

commercialis – kereskedelmi

commercians – kereskedő

commercium – kereskedés

concursus – gyűlés

conferál – adományoz

crainer – krajnai

criminále – bűnügyek, büntetőügyek

criminalis – bűnügyi, büntetőjogi

cylindrus – henger

csapanyólag, csapanyólog – ferdén

csárták – csardak: hódoltsági őrház

csepegőkő – cseppkő

darázskő – mésztartalmú, likacsos kő

datum, dátum – adat

delegatum militare judicium – kiküldött hadbíróság

depozitórium – (áru)raktár

deputáció – bizottság

deputátus – követ, küldött

diameter, átalló – átmérő

diéta – országgyűlés

dietális – országgyűlési

diocesis – egyházmegye

direkció – igazgatás, igazgatóság

disciplinare – fegyelmi, szervezeti szabályok körébe tartozó

districtualis komisszárius – kerületi biztos

districtus – kerület

dogmaticum – vallástételek, hittételek körébe tartozó

dominikánus – domonkos szerzetes, a Szent Domonkos alapította kolduló rend tagja

domínium – nagy kiterjedésű földbirtok, uradalom

donáció – adománylevél

égtáj – éghajlat

együgyű – egyszerű

eklésia, eklézsia – egyház, egyházközség

élelemmód, élelem módja – a megélhetés módja, forrása

elölülés – elnöklet

elölülő – elnök

eltér – elfér

embléma – jelkép; jelképes díszítmény, rajzolat

emblematica figura – jelképes alak

emeritus – itt: leköszönő

epitáfium – sírfelirat, feliratos síremlék

ex acido vitriolis – kénsavból

examen, exámen – vizsga

examinál – vizsgáztat

excepció – kivétel

expeditio – küldemény; katonai szolgálat

extra villanum – kültelek

fabrika, fábrika – gyár

fabrikáns – gyártó, készítő (munkás)

factio – mesterkedés, fondorlat

Feldmarschall-Laitnant – Feldmarschalleutnant: altábornagy

félen lévő – félreeső

felház – emeletes ház

félkép – dombormű

félre való hely – árnyékszék

feltojatik – feltolatik

fenyítékház – börtön

ferslag – deszkából készült nagyobb láda

feudum – hűbérbirtok

filegória – filagória: lugas, nyitott kerti házikó

fiskális direktor – pénzügyigazgató

fiskus – államkincstár

font – súlymérték, kb. 0,5 kg

fortifikáció – erőd; erődítési munkálat

franciskánus – ferences szerzetes, az Assisi Szent Ferenc alapította kolduló rend tagja

fundál – alapít

fundus – pénzalap; telek, ingatlan

galéra – gálya

gálickő – gálic: rezet, vasat vagy cinket tartalmazó szulfát

gálickő savanyú(ság) – kénsav

garádics – lépcső

gárda – testőrség

generálkommandó, generálkommendó – főparancsnokság

generál major – vezérőrnagy

glaci – glacis, glaszi: a várárkon kívül eső földterület

grácia – kegy

gránic – határ

gravamen – jogsérelem

grisonus – rétoromán nyelvet beszélő nép Svájcban

gubernátor – kormányzó

gubernium – főkormányszék

hámor – kohó

hápahupás – hepehupás

haricska – hajdina: lisztes magjáért termesztett növény

harmadfél – kettő és fél

harmincad, harmincadvám – kiviteli, illetve behozatali vám

határnak, határnokos – határkatona: a Temesi bánság, Szlavónia és Horvátország határán őrségi szolgálatot tevő katona

határoz – határol

hibázik – hiányzik

hidas – komp

hieroglyphum – nehezen kibetűzhető (titkos)írás

holott – ahol

horizont – vízszintesen fekvő réteg

hóstatt, hóstát – külváros

hydraulica machina – hidraulikus gép

icce – űrmérték, 0,9 l

igazgató – uralkodó

illyricus – rác

in concreto – a valóságban, ténylegesen

in copia – másolatban

indigenátus – honosság

indorsál – hátlapra ír

industria – ipar

infanteria – gyalogság

infanterista – gyalogos

in juridicis – a jogszolgáltatásban

inkluzíve – bezárólag

in politicis – az államügyekben, a közügyekben

in recognitionem – a tartozás elismeréséül

inscriptio – felirat

inscriptionalista – érdemdíjas, olyan személy, aki érdemeiért jutalmat, különösen földbirtokot nyert

insectum – rovar

inskribál – lajstromba vesz, bejegyez

inspekció – felügyelet, őrizet

inspektor – felügyelő

instancia, instáncia – törvényszék, ahová a fellebbezést benyújtják

institútum – intézet, intézmény

instrukció – követutasítás

inszurgál – felkel

inszurrekció – nemesi felkelés

interes – kamat

interessatus – érdekelt

interesszáns – érdekes

invesztigáció – nyomozás, vizsgálat

ispotály – kórház

jugerum – egyholdnyi földterület

juridicum – jogszolgáltatás

jurisdictio – törvénykezés, joghatóság

juris patria, professor – a hazai jog professzora

jus, juss – jog; örökrész

jus patronatus – kegyúri jog

kajmakam – kajmakám: a beglerbég és a szandzsákbég helyettese

kalcédon – kalcedon: kristályos, tömött kvarc

kamerális – kamarai

kámpannya – campagna: tanya, vidéki nyaraló

kanális – csatorna

kancellária – királyi hivatal; iroda

kancellárius – kancellár; irodai alkalmazott

kandidáció – jelölés

kandidál – jelöl

kandisnádméz – kandiscukor: fonalra kikristályosított cukor

káptalan – a kanonokok testülete, amely az egyházmegye kormányzásában a püspököt segíti

kapucinus – csuklyát és szakállt viselő Ferenc-rendi szerzetes

kardinális – bíboros

katarakta – zsilip; zuhatag, vízesés

katédra – szószék

kéneső – higany

képfaragás – szobrászat

kiárendál – kibérel, haszonbérletbe vesz

királybíró – székely főtisztviselő, aki a többi tisztviselőt ellenőrzi és az ítéleteket végrehajtja

kirurgus – sebész(orvos)

klastrom – kolostor

klasszifikál – osztályoz

klasszis – osztály

klauzula – záradék

kolónia – telep; gyarmat

kolonista – telepes

komissió – bizottság

komisszariátus – kormánybiztosság

komisszárius – biztos, küldött

kommendáns – kommandáns: katonai parancsnok

kommendírozó – parancsnoki tisztet betöltő

kommendó – kommandó: parancsnokság, vezénylet

kompánia – század

koncipista – fogalmazó, irodatiszt

konfirmáció – megerősítés

konfiskál – elkoboz, lefoglal

konfluencia – összefolyás, gyülekezés, csődülés

konskribál – összeír

konstitúció – alkotmány

kontraband – csempészet, csempészáru

kontraktus – szerződés

kontribúció – közadó

kontumác, kontumácia – vesztegzár(állomás)

konvenció – egyezmény

konziliárius – udvari, királyi tanácsos

konzisztórium – egyháztanács

korrekció – javítás

korrespondeál – levelez, összeköttetésben van

korrespondencia – levelezés, összeköttetés

kórus – templomi karzat

környülállás – körülmény

körülbé – körös-körül

körül-belül – körös-körül

következő – utód, leszármazott

középidő – középkor

közönség – közösség, község

közönséges – rendes, megszokott, nem kivételes; közösségi

közösülés – kapcsolat, összeköttetés

Kreishauptman – kerületi kapitány

Kurátor – gondnok, protestáns egyházközség világi elöljárója

kuratorátus – protestáns egyházközség világi vezető testülete

különös – külön

kvártély – szállás

kvárz – kvarc

láb – hosszmérték; 31 cm

lajbli – posztókabát vagy -mellény

lapály – sík földterület

lazaret, lázáret – lazarett: kórház

legale testimonium – törvényes tanú

legislatio – törvényhozás

lepcsesen – pongyolán

lesuhad – lesuvad, lesüpped

levelesház – levéltár

libella – vízszintező

licitáció – licitálás, árverés

licitando – licitálással, árveréssel

liferáns – szállító (kereskedő)

línea, linéa – vonal

machina – gép

magazinum – raktár

magistratualis – elöljárósági

magisztrátus – elöljáróság, városi hatóság

málé – kukorica

mandátum – rendelet

manipuláció – kezelés, eljárás

mappa – térkép

márjás – tallér, két forint értékű, Szűz Mária képével díszített ezüstpénz

márka – budai vagy bányavárosi márka: súlyegység, kb. 0,25 kg

mart – magasabb fekvésű, meredek hely

más – másik

meghiteltet – megesket

megtompolt – itt: ledöngölt

menedékes – meredek

mercantile forum – kereskedelmi bíróság

merkantilis – kereskedelmi

mérő – űrmérték, többnyire 62,5 l

mértföld – hosszmérték, 8353,6 m

mesterséges – művészi

mészkovacs – mészkő

mészspát – mészpát, a mészkőnek kristályosan előforduló változata

metallumos – fémes

militare apellatorium forum – katonai fellebbviteli törvényszék

militia – katonaság

mina – akna

mináz – aknáz

minázás – aknázás

mind – mindenki

minerális gyűjtemény – ásványgyűjtemény

minorita – a ferences rendből kivált szerzetesrend tagja

minuta – perc

monstráncia – monstrancia: szentségtartó

monumentum – emlékmű

municipális konstitúció – helytartósági alkotmány

nácionálizál – nacionalizál: nemzetiesít

nádméz – (indiai) cukornádból készült cukor

naturale – termény

necessarium studium – kötelező tantárgy

neglizsé – kényelmes háziruha, pongyola

negociál – kereskedik, üzletet köt, alkudozik

negyedfél – három és fél

négyszegelet – négyszög

német forint – rénes- (rajnai) forint: 120 dénár, illetve 60 krajcár értékű aranypénz (a magyar forint 100 dénárt, illetve 50 krajcárt ért)

nemtelen – nem nemes

niveau – vízszintező

nota – hűtlenség, hűtlenségi per

nótárius – jegyző

numisma – érem

numismatica collectio – éremgyűjtemény

Oberster – óbester, ezredes

obszervatórium – itt: megfigyelőhely, őrtorony

óhitű – ortodox

ordinárius – rendes

orientális(i) rítus – keleti szertartás

originális – eredeti

ortodoxia – igazhitűség

osztováta – szövőszék

ökonómia, ökonomikum – gazdálkodás, gazdaság

ökonómus – gazdász

öl – hosszmérték, általában 1,8–3,1 m

padimentom – padló(zat)

palatínus – nádor

pallizada, pallizáda – palizzata: karókerítés, palánk, cölöpvármű

parochiális templom – plébániatemplom

parókia – paplak

parola – jelszó

partos hely – magasabb fekvésű, dombos hely

pascuum – legelő

passzus – útlevél; engedély; hágó, szoros

patronátus, pátronátus – kegyúr, kegyuraság

paulinus – pálos szerzetes, a Remete Szent Pálról elnevezett, Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította, egyetlen magyar alapítású szerzetesrend tagja

per – keresztül, át

perceptor – adószedő

perceptum – bevétel (adóké)

perennalis – örökös

per excellentiam – megkülönböztetésként

perzekutor – üldöző

philosophicus – filozófiai

phlogiston – a XVIII. századi kémia által feltételezett anyag

piac – tér

piarista – kegyesrendi szerzetes, a Kalazanci Szent József alapította tanítórend tagja

pixidarius – puskás

plánta – növény

policáj – rendőrség

políciai – rendőri, rendőrségi

politikum – államügy, közügy

pontonér – dereglyés

porció – adórész; osztályrész

portálé – főkapu

portus – kikötő

pórusos – likacsos

prabendista – egyházi javadalmas

pracipitál – (oldószertől) elválik

pradecessor – előd

pradialista, pradiálista – egyházi nemes

pradium – a földesúr majorsága; szabad nemesi birtok; puszta földterület

prases – elnök

prastatio – szolgáltatás

praktikáns – gyakornok

prémonstratensis – premontrei szerzetes

prezideál – elnököl

prezidens – elnök

primipilus – lófő székely

primores – székely főrend

prior – házfőnök

privatus, privátus – magánszemély

privilegiált, privilégiált, priviligiátus – kiváltságos

privilégium – kiváltság

procento – százalék

produkció – termelés

produktum – termék

projektál – tervez

projektum – terv

prokurátor – ügyvéd

proporció – arányosság, szabályosság; arány

protokollum – jegyzőkönyv

protonotárius – ítélőmester

provinciális komisszariátus – tartományi biztosság

publicus – hallgató

pumpol – pumpál, szivattyúz

punktum – pont

puzzolán – hidraulikus adalékanyag

quadus – kvád: népvándorlás kori nép

rafinéria – finomító

rafiníroz – finomít

ragadozó hajó – kalózhajó

raport – kihallgatás

refektórium – kolostori ebédlő

referendárius – előadó, tanácsos, előterjesztő tanácsos

regement, regiment – ezred

regementkancellária – ezrediroda

regnicolaris ház – országház

régula – szabály

reguláció – szabályozás

reguláris – rendes

regularitás – szabályosság

regulás – szabályoz

rektor – iskolaigazgató, iskolai elöljáró

relikvia – ereklye

rénesforint, rhénusforint – lásd német forint

repartíció – arányos elosztás

resignál – lemond (hivatalról)

respektíve – illetve

rezidencia – székhely, palota

rezultátum – eredmény

rozsólis – likőr

salakkő – vulkáni eredetű kőzet

salina – sólepárló

sanctuarium – szentély

saxum metalliferum – érctermő szikla (kőzet)

Schacht – bányaakna

Schiffswerft – hajógyár

sede vacante – a [püspöki] szék megüresedvén

sendely – lásd zsendely

sikamodik – csúszik

sing – magyar rőf: hosszmérték, 62,2 cm

sohol – sehol

sohonnai – sehonnai

sokadalom – vásár

spalír – lécfal

specerey – speceráj: fűszerkereskedés, szatócsüzlet

spiritus – borszesz, denaturált szesz

stáb – törzskar, vezérkar

stabális – törzskari, vezérkari

stáció – állomás, postaállomás

stációs hely – állomáshely, postaállomás

statua – szobor

státus – állam

statútum – szabályrendelet

Stempel – pecsét

stokatúra – nádazásra habarccsal készített vakolat, stukatúr

Stollna – tárna

stomp – zúzómalom

stompolás – az ércek porrá zúzása

strimpfli – harisnya

studiorum director – tankerületi (fő)igazgató

studiosus – diák

stylo curiali – kuriális, hivatalos, latinos stílusban

sub rosa – a rózsa alatt

subscriptio – aláírás

süvegnádméz – süvegcukor: kúpformára öntött, kemény háztartási cukor

svadron – lovasszázad

szála – terem

száz – évszázad

szegelet – sarok; (mértani) szög

szegeletbástya – sarokbástya

szekretárius – titkár

szélek – országhatár

szélső őrizet – határőrség

szeminárium – katolikus papnevelde

szimplicitás – egyszerűség

szuperintendencia – protestáns egyházi főfelügyelőség

táblafia – táblabíró

tajtékkő – könnyű, likacsos, vízen úszó kőzet

taxa – taksa: adó, díj, illeték

tekintet – kilátás, látkép

templárius – templomos, a középkori jeruzsálemi templomos lovagrend tagja

tér – sík, vízszintes (terület); síkság

terra – föld

térség – sík terület

testimoniális levelek – bizonyságlevelek, tanúlevelek

textus – szöveg

thesaurialis – kincstári

titoknok – titkár

titulus – cím

tobák – tubák: dohánypor

tolerantialis – türelmi

tomus – kötet

tonna – hordó

tót – szlavón; szlovák

több – többi

törf – turfa, tőzeg

törökbúza – kukorica

történet – eset

transzport – fuvar, szállítmány

truccol – ellenáll

Tuff-kő – Tuffstein: tufa, darázskő

unitárius – szentháromságtagadó

uradalom – hatalom

uraság széke – úriszék

urbariale – úrbéri ügyek

úzus – használat

várda – várta: őrség

vecsernye – este, az esti ájtatosság ideje

vendus – szlovén nyelvű népcsoport a Muraközben

vetélkedés – vita

vetélkedő – vetélytárs

vice- – al-

vikárius – helynök

viszontagos – kölcsönös

vitriolos – kénsavas

vizitáció – vizsgálat

vízkórság – vízibetegség, vizenyő felhalmozódásával járó kóros állapot

vótum – szavazat

voxoló – voksoló, szavazó

zenebona – zendülés, lázadás

zsendely – zsindely
Na nem soha-soha, de nem hiszem, hogy valaha is...
Avatar
Belzee
Főförgeteg
Főförgeteg
Hozzászólások: 2490
Csatlakozott: 2006.03.20. 18:43
Tartózkodási hely: Labirintus
Kapcsolat:

HozzászólásSzerző: Belzee » 2007.01.24. 20:36

Ezeket loptam ugyan de idelinkelem az elkövető agyMenő címét:

Amúgy sem egyszerû nyelvünket elõszeretettel bonyolítjuk tovább észrevétlenül is. Mai nyelvász témám azokról a szavakról szól, melyek többnyire márkanevekbõl vagy idegen kifejezésekbõl köznevesültek. A legklasszikusabb ilyen szerintem a Mirelite. Ugye mindenki emlékszik az eszkimóra?
"A MIRELITE Csepel Hûtõipari Kft. neve a Mezõgazdasági és Ipari Rt. +ELITE rövidítésbõl született." - idézem a mirelite.hu oldalról. Õk forgalmaztak Magyarországon elõször gyorsfagyasztott terméket, és jó sokáig nem is volt más a magyar piacon ilyen tevékenységgel. Ennek következménye az lett, hogy a mirelite kifejezés azonosult a gyorsfagyasztott termékekkel. Manapság is elterjedten használják az írásmódban egyszerûsödött (magyarosodott) mirelit szót a gyorsfagyasztott élelmiszerekre, noha már rengeteg más cég is folgalkozik ezzel hazánkban. Mondhajtuk azt, hogy az idõ és a kizáróság kitartó és olcsó reklámot eredményez, bár szerintem egyre kevesebben vannak tiszátban azzal, hogy a mirelit szó honnan is ered.
Egy másik ilyen köznevesülés a töltõceruzák magyarországi elterjedésének idején született valamikor 1990 körül. A rendszerváltás után a német Rotring GmbH termékei is eljutottak hazánkba, köztük a sokak által gyorsan megkedvelt töltõceruzák. Mivel más forgalmazó nem volt, a töltõceruzákra általánosságban ráragadt a rotring elnevezés (magyar kiejtéssel, rövid "o"-val), és ezt használták a nem is olyan késõn a szemfüles magyar iparosok által lekoppintott töltõceruzákra is. Egy darabig... mivel itt azért észnél voltak az emberek, és megkülönböztették a német minõséget az utánazttól. A Rotring védjegye ugyebár a minden íróeszközön megtalálható piros karika (azaz a képen is látható "rot ring")...
A harmadik szó, amit meg szeretnék még említeni, az az ufó. Jellegét tekintve kicsit eltér az elõzõktõl, de bizonyos tekintetben van hasonlóság. Az UFO ugyebár egy rövidítés (unidentified flying object), melynek jelentése azonosítatlan repülõ tárgy, magyarul tehát ART-nak kellene hívnunk. Szerintem az Egyesült Államokban kapott az UFO-észlelés elõször akkora visszhangot a médiában, hogy az egész világ felfigyelt rá. Így jutott el az angol kifejezés Magyarországra, s ezután kezdõdött el a szervezettebb "UFO-éberség" hazánkban is (egy kultúra születése). A rövidítést szerintem két okból nem fordították le: 1. az idegen nyelvtudás egyensúlya akkoriban jelentõen inkább az orosz felé dölt, 2. az UFO szó jól hangzik magyarul, és van egy adag eredetiség szaga is. Így hát a magyar azonosítatlan repülõ tárgyak az ufó nevet kapták.
Érdekesség, hogy manapság egyre többet hallom az ufó szót az idegenekre alkalmazva, akik a csészealjból (azaz az UFO-ból) kiszállnak. Az ufó kifejezés tehát tovább él, és újabb jelentéseket kebelez magába. Jobb lesz vigyázni az ufókkal. ;)


http://strato.atlasdesign.hu/
"A kávé legyen erős, akár a gyűlölet, édes, mint a szerelem, és fekete, mint a diplomaták lelke'"

http://varazsbabkave.dxn.hu/

Vissza: “Szleng szótár”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég